เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1403440Kitchen Science
วิทยาศาสตร์รอบครัว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของอาหารและหน้าที่ในร่างกายมนุษย์ (คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน) สีและกลิ่นรสในอาหาร สารเคมีในครัว (สารเจือปนอาหาร สารปนเปื้อน) การเปลี่ยนแปลงระหว่างการประกอบอาหาร การปรุงอาหารและการเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์อาหารและฉลาก อาหารเฉพาะกลุ่ม (เครื่องดื่ม ขนมอบ ขนมหวาน ฯลฯ) การทดลองหรือสาธิตเกี่ยวกับอาหาร สถานการณ์ปัจจุบัน


Basic knowledge about food compositions and their functions in human body (carbohydrate, protein, and lipid); food color and flavor; chemicals in kitchen (basic food additives, food contaminants); changes occurred during food preparation, cooking and storage; food packaging and label; specific food groups (beverages, bakery, confectionery, etc.); simple experiments or demonstration related to food; current issues.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH