เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403409Analysis and Application of Chinese Teaching Materials
การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แบบเรียนภาษาจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์โครงสร้าง เนื้อหา และการนำเสนอในแบบเรียนภาษาจีน และนำมาประยุกต์ใช้


Analysis of structure, content and presentation of Chinese-language lessons and application of its outcomes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH