เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403305Principles of Chinese Teaching
หลักการสอนภาษาจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนของผู้เรียนและ การนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอย่างเหมาะสม การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ ประเมินปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน


Principles of teaching to develop learners’ listening, speaking, reading and writing skills; appropriate application of these skills to their teachings; using techniques and strategies for learning management; evaluation, improvement and development for Chinese-learning management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH