เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403306Evolution of Chinese Characters
วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
วิวัฒนาการของระบบตัวอักษรตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบันโดยสังเขป ตัวอักษรจีนรูปแบบต่างๆโดยเน้นตัวอักษรจีนในบทเรียน โครงสร้างตัวอักษรจีนแต่ละสมัย หลักการสอนตัวอักษรจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทย


A preliminary study of the evolution of Chinese characters, from ancient to modern characters; types of Chinese characters, with an emphasis on the characters commonly used in textbooks; and the structures of Chinese characters in each period. Principles of Chinese characters teaching for Thai learners.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH