เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403307Chinese Culture
วัฒนธรรมจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
ความเป็นมาของวัฒนธรรมและประเพณีจีนที่มีอิทธิพลต่อค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตของชาวจีน หลักการสอนวัฒนธรรมจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทย


The Influence of Chinese cultural background and traditions on values, morals, ethics and life style of Chinese. Principles of Chinese culture teaching for Thai learners
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH