เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403302Advanced Chinese Grammar
ไวยากรณ์จีนขั้นสูง
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404207

Course Description
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้าง ชนิด หน้าที่ และความหมายของวลีและประโยค หลักการสอนไวยากรณ์จีนกลางสำหรับผู้เรียนชาวไทย


Mandarin Chinese grammar; analysis of sentence structures and their relationship; parts of speech; and structures, functions and meanings of phrases, clauses and sentences. Principles of Chinese grammar teaching for Thai learners
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH