เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403301Chinese Morphology
ระบบคำในภาษาจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404201

Course Description
โครงสร้างและการประยุกต์ใช้คำของภาษาจีนกลาง หลักการสอนระบบคำในภาษาจีนกลางสำหรับผู้เรียนชาวไทย


Structure and application of Mandarin Chinese words. Principles of Chinese Morphology for Thai learners.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH