เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403201Sound System of Mandarin
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ หน่วยเสียง รวมทั้งโครงสร้างพยางค์ของระบบเสียงภาษาจีนกลาง การลงเสียงหนักเบาและทำนองเสียง เน้นการแก้ไขการออกเสียง วิธีการและเทคนิคการสอนการออกเสียงสำหรับผู้เรียนชาวไทย


Mandarin Chinese consonants, vowels and tones; phonemes and syllable structures; stress and intonation; emphasis on correction of pronunciation; methods and techniques in pronunciation teaching for Thai learners.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH