เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403405Chinese-Thai-Chinese Translation
การแปลจีน - ไทย - จีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
ทฤษฎีและเทคนิคการแปล การแปลข้อความขนาดสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและจาก ภาษาไทยเป็นภาษาจีน


Theories and techniques in translation; translating short passages from Chinese to Thai and vice versa.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH