เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403501Teaching Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต6 (0-40-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ลงทะเบียนในวิชาเอกและวิชาชีพครูผ่านครบทุกรายวิชา

Course Description
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน ดำเนินการสอนจริง โดยบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอน การใช้เทคนิคและกลยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การสัมมนาทางการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานบริหารวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานธุรการ งานวางแผนและพัฒนางานภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติการสัมมนาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลังจากเสร็จสิ้นการสอน


Teaching internship in a standard school; integration of all knowledge to teaching; learner-centred lesson plans; having good subject knowledge and teaching techniques for boosting the learners’ analysis, synthesis and new creation abilities; management of learning process; searching and choosing information and knowledge to keep up with changing; creation of teaching materials and innovations; use of techniques and strategies for learning management; relationship between teachers and learners promoting the learner’s potency ;evaluation and classroom research for learners’ development; use of evaluation outcomes to develop learners’ quality and learning management; recording and reporting of learning management; education-related seminars; practice in academic management, students’ affairs, general affairs, and planning and development under advisor’s supervision; doing other duties as assigned,and post-teaching seminar in teaching activities in educational institutions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH