เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403408Education and Classroom Research
การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน การกำหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย เทคนิคการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การใช้สถิติ การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการแปลผลข้อมูล และการเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ


Principles, theories, and types of education research; research questions design and techniques; application of statistics; data collection and analysis; data definition and transformation; research proposal; classroom research and its written presentation; research and review of literature for learning process management; process of using research for problem solution; and being professional teacher’s development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH