เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403407Educational Assessment and Evaluation
การวัดและประเมินผลการศึกษา
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม คุณธรรมของผู้ประเมินผล เครื่องมือการวัดผล และการฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ การสร้างข้อสอบ การออกแบบทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ นวัตกรรมทางการวัดและประเมินผล คะแนนและการใช้ระดับคะแนน ระเบียบระเบียน การประเมินผลการเรียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน


Principles and evaluation techniques in education; evaluation according to real situations, portfolios and practice; ethics of evaluators; evaluation devices and creation of evaluation devices; test design and creation; device quality analysis; measurement and evaluation innovations; scores and use of score levels; evaluation recording and documentation;using evaluation result improving the learners.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH