เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403406Curriculum Development
การพัฒนาหลักสูตร
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการ แนวคิดในการจัดทำหลักสูตรและการวิเคราะห์มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตรในการจัดทำหลักสูตร องค์ประกอบและรูปแบบของหลักสูตร ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผล การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้พัฒนาสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร


Principles and Concepts in curriculum planning ; analysis of curricular standards and grade ranges in curriculum planning ; components and characteristics of curricula; theories and procedure for curricular development and assessment ;applying curriculum assessment to its development ; curricular management and development of institutional curricula; and current problems and trends in curricular development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH