เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403404Education Quality Assurance
การประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในด้านวิชาการ หลักสูตร ผู้สอน และผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บทบาทของครูในการประกันคุณภาพการศึกษา และการวางแผนนำผลการประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงสถาบันและพัฒนาการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและบริบททางสังคมไทย การใช้ผลประเมินคุณภาพทางการศึกษา นวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการบริหารจัดการ แนวคิดและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา


Principles, concepts, and methods of educational quality assurance; educational quality assurance in academic work, curriculum, teachers and learners regarding educational standards at all education levels; quality assurance management of learning activities improving learning quality continuously; roles of teachers in quality assurance and in planning to use its results in improving schools and student learning, regarding Thai context and environment; use of quality assessment result in educational management; quality assurance concepts and system regarding educational Acts.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH