เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403304Learning Management for Children with Special Needs
การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษตามหลักสิทธิมนุษยชน เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนการศึกษาพิเศษและในโรงเรียนเรียนร่วม การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล การฝึกปฏิบัติการจัดแผนการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยคํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน


Nature and special characteristics of children with special needs; principles of educationpertaining to human rights; learning management techniques for children with special needs in special schools and integrated schools; development and application of learning media/material for children with special needs; measurement and evaluation for individual child with special needs; practicing developing learning plan for children with special needs, regarding individual differences.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH