เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403403Practical Experience 2
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 2
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (1-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2403303

Course Description
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้อง การทดลองสอนในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยมีการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การจัดทำโครงงานทางวิชาการหรือ การจัดโครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ


Develop learning plan for learner to create knowledge on self-learning basis, regarding the curriculum in the concerning educational level, teaching trial in the authentic situation in schools/educational organizations for at least two weeks. Application of all integrated knowledge learned in designing and constructing test and test items, scoring and making judgment of learning result, in performance assessing and scoring, in conducting research to solve the learner problems, performing academic project or performing profession training to learners, and development of professional teacher.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH