เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403303Practical Experience 1
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (1-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การวางแผนการศึกษา และแยกแยะผู้เรียน การศึกษาและสังเกตงานในหน้าที่ครูผู้สอน งานครูประจำชั้น พฤติกรรมการสอนของครู โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยการจัดทำรายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานสัมมนา การทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง


Spend at least one week observing teacher on learning management, learning planning and learner classification; studying and observing teacher performing teaching duty, including the role as class teacher, and teaching performance through observation, interview, and other data collecting techniques. Writing report from the observation for exchanging in the seminar. Teaching in simulation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH