เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403310Learning Process
กระบวนการจัดการเรียนรู้
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายและความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การประเมินผลการเรียนรู้ และหลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง


Meaning and significance of learning management; learning theories, learning in the 21st century, theories and learning techniques in developing learner analytical thinking, problem solving and creating skills; development of learning model; designing and implementing learning experiences; learning circumstances building;educating strategies for strengthening sustainable development; multi-disciplinary integration learning; learning methodology and techniques; learning media/material production and application, development of learning innovation; student-centered learning, learning evaluation; principles, concepts and guideline in developing learning plan; concept and practice in designing learning plan practically and effectively.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH