เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403212Educational Psychology
จิตวิทยาการศึกษา
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้ความเข้าใจและการใช้หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยากรศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวไทยแลนด์ 4.0 ทั้งในด้านบุคลิกภาพ แรงจูงใจ อัตมโนทัศน์ และเพื่อพัฒนาอภิปัญญา ทักษะการแก้ปัญหา และการเรียนรู้ทางสังคม ของผู้เรียน หลักการทางจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการแนะแนวและการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบของโรงเรียน


Principle, concepts and theories of foundation psychology, human development psychology, learning psychology and educational psychology for leaners’ development according to Thaialnd 4.0 policy; personality, motivation, self-concept, learning and transferring, reasoning, problem-solving, meta-intelligence and social learning; new concepts and principles in educational psychology as foundation of student-centered learning; using psychology for understanding and promoting learners’s effective learning; essential principles of school guidance and counseling; roles and code of ethics in providing guidance and counseling of school guidance counselor;ability in counseling for learners to improve their lives.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH