เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403211Principles of Education and Teaching Profession
หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพคร
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา การจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ภาระงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และการเป็นผู้นำทางวิชาการ การพัฒนาวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู องค์กรวิชาชีพครู องค์กรวิชาชีพครูในประเทศไทยและในสากล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู


Education concepts, theories, philosophy ,religion ,economy ,social and culture applied for the school development ;21st century education in Thailand; educational analysis for sustainable development; having good subject knowledge and teaching techniques for boosting the learners’ analysis, synthesis and new creation abilities; searching and choosing information and knowledge to keep up with changing; importance of the teaching profession; teachers’ roles, duties, and responsibilities, teaching profession development; cultivation of teacher spirit; good governance, honesty,moral and ethics for teacher profession; being a good example, having public mind and society devoting; relationship between teachers and learners promoting the learner’s potency;development of good attitude toward teacher profession; developing and strengthening teaching potential and competence; continuing creating professional progress and development; knowledge management on teacher profession; knowledgeable person and academic leadership; teacher profession standard; teaching professional code of ethics; teacher professional organizations; Thai and international teacher professional organisations; laws related to teachers and teaching profession.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH