เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403210Learning Technology
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร นวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้; การออกแบบ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ; การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ; การแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้; การออกแบบและการสร้างสื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอนภาษาจีน รวมทั้งการนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุง


Concepts and theories of information and communication technology, educational innovation and learning; information and communication technology design, development and application; analysis of problems pertaining to innovation and information and communication technology application ; learning source and learning network searching ; Chinese-learning media and innovation design, creation, application, evaluation and improvement
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH