เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403308English language and Culture for Teachers
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมสำหรับครู
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมที่ความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอน บทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางของอาเซียน การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ


General study of English for teaching profession improvement in term of listening,speaking,reading and writing; the relationship between English language and culture considering from social vision and cultural communication; the analysis of English language and culture related to learning-teaching process; role of English language in term of international language in Asia; using language and culture for peaceful co-existence.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH