เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2403101Thai Language and Thai Culture for Teachers
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อสื่อความหมายกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง การอ่านและเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย การสื่อสารด้วยภาษาตามวัฒนธรรมไทยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความเข้าใจถึงอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย การเข้าใจและการยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายของวัฒนธรรมของคน การถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ


Principles and skills in using Thai language for communication and interaction with students in classroom accurately through listening, speaking, reading and writing; read and write academic and research papers; communication with Thai language pertaining to Thai culture for peaceful co-existence; understanding the influences of Thai language to culture and vise versa;understanding and accept the culture differences among people; culture and wisdom transfer for peaceful co-existence.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH