เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100703Research Methodology in Biological Science
ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา หลักการศึกษาวิจัย การกำหนดปัญหาวิจัย การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และบทความเชิงวิชาการ การตั้งสมมติฐานงานวิจัยและทดสอบ การออกแบบงานวิจัยเชิงสำรวจและเชิงทดลอง รวมถึงการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการวิเคราะห์ที่ได้ การเขียนรายงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย


History, philosophy of research; research problem identification; preparation of research proposals, literature review and types of scientific documentation; types of hypotheses, forming and testing hypotheses; designing research studies (surveys and experiments); selecting the types of statistics, analyzing data, interpreting results and preparing research reports and scientific publications
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH