เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100702Advanced Methonds in Biological Science
วิธีการขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการของเทคนิคและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ วิธีการขั้นสูงของการศึกษาจีโนม โปรตีนและ ชีวสารสนเทศศาสตร์ การประยุกต์ใช้เทคนิคขั้นสูงในการทำวิจัย


Principle of scientific techniques/equipment; Advanced methods in genomics, proteomic and bioinformatics; Applications of using advanced methods in researches
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH