เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1303732Innovation and Technopreneurship
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรม นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงาน การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเป็นผู้ประกอบการในหน่วยงาน การตลาดสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Creativity generation and innovation creation process, innovation process, product innovation, The promotion of business innovation development, The implementation of innovation and technology for business,
The Business incubator, networking and strategic alliance for innovation and technology development, capital venturing for development of technology and innovation, technopreneurship, entrepreneurship, marketing for innovation and technology, diffusion of innovation and technology, business feasibility study for innovation and technology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH