เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1402901Research and Development in Food Science and Technology
การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการและวิธีการในการจัดทำโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จริยธรรมในการวิจัย การวางแผนและการบริหารจัดการโครงการวิจัย กระบวนการและเทคนิคการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การเขียนรายงานและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม ประมวลและวิเคราะห์นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การนำเสนอและส่งรายงาน


Concepts and approaches for research project for food science and technology; research ethics; planning and management of the research project; research process and techniques; proposal development for research fund; data collection, analysis and assessment; intellectual property management; report and article writing for publication; technology transfer to manufacturers; review and evaluate innovation and advance in food science and technology; presentation and report submissions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH