เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1402901Research and Development in Food Science and Technology
การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาเอก
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล505W CLOSED 
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบปลายภาค:
  หมายเหตุ: 2.1
    02 ไม่มีข้อมูล505W CLOSED 
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบปลายภาค:
  หมายเหตุ: 2.2
  Course Description
  หลักการและวิธีการในการจัดทำโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จริยธรรมในการวิจัย การวางแผนและการบริหารจัดการโครงการวิจัย กระบวนการและเทคนิคการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การเขียนรายงานและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม ประมวลและวิเคราะห์นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การนำเสนอและส่งรายงาน


  Concepts and approaches for research project for food science and technology; research ethics; planning and management of the research project; research process and techniques; proposal development for research fund; data collection, analysis and assessment; intellectual property management; report and article writing for publication; technology transfer to manufacturers; review and evaluate innovation and advance in food science and technology; presentation and report submissions.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH