เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407738Postharvest Biology of Plant
ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของพืช
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะและโครงสร้างของผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว กระบวนการเมแทบอลิซึมต่างๆ ได้แก่ การหายใจ และการสูญเสียน้ำของผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว เอทิลีนและฮอร์โมนพืชอื่นๆ คุณภาพและความบริบูรณ์ ปัจจัยก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อคุณภาพของผลไม้และผัก การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีววิทยาในระหว่างการเก็บรักษา ปัจจัยทางชีววิทยาและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพ การวายของพืช


Nature and structure of harvested product; metabolic processes, respiration and water losses of harvested products; ethylene and other plant hormones; quality and maturity; pre- and postharvest factors affecting fruit and vegetable quality; physiological and biological changes during storage; biological and environmental factors influencing deterioration; plant senescence.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH