เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1407731Advanced Instruments for Postharvest Quality Determination
เครื่องมือชั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อประเมินคุณภาพทั้งทางด้าน กายภาพ เคมี และด้านจุลินทรีย์ สำหรับผลิตผลทางเกษตร เช่น การวัดสีและเนื้อสัมผัส การวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค การวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อน สเปกโตรสโคปี โครมาโตกราฟี และการวิเคราะห์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง


Advanced techniques and analytical instruments for evaluations of physical, chemical and microbial qualities in commodities e.g. color and texture measurement, microstructure analysis, thermal property determination, spectroscopy, chromatography and non-destructive analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH