เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1401703Research Methodology for Food Industry
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและวิธีการในการจัดทำโครงการด้านอุตสาหกรรมอาหาร จริยธรรมในการวิจัย การวางแผนและการบริหารจัดการโครงการวิจัย กระบวนการและเทคนิคการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การเขียนรายงานและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม ประมวลและวิเคราะห์นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร การนำเสนอและส่งรายงาน


Concepts and approaches for research project for food industry; research ethics; planning and management of the research project; research process and techniques; proposal development; data collection, analysis and assessment; intellectual property management; report and article writing for publication; technology transfer to manufacturers; review and evaluate innovation and advance for food industry; presentation and report submission.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH