เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1108764Properties and Testing of Materials
สมบัติและวิธีการทดสอบวัสดุ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติของวัสดุประเภทต่างๆ วิธีการทดสอบสมบัติของวัสดุตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งสมบัติทางกล ทางความร้อน ทางเคมี ทางไฟฟ้า ทางแม่เหล็ก ทางแสง และสมบัติของพื้นผิววัสดุ


Microstructure and properties relationships in various material classes; International standard material testing methods covering mechanical, thermal, chemical, electrical, magnetic, optical, and surface properties.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH