เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1108763Advanced Materials
วัสดุขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติ ชนิด การสังเคราะห์ กระบวนการผลิต และการใช้งานวัสดุขั้นสูง เช่น โลหะอัลลอย พอลิเมอร์ทางวิศวกรรม ตัวนำยิ่งยวด วัสดุเชิงนิเวศน์ และวัสดุเชิงประกอบ พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นฐานความเข้าใจในการสังเคราะห์และการควบคุมสมบัติของวัสดุขั้นสูง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติต่างๆ ของวัสดุขั้นสูง


Comparison of properties, types, synthesis, manufacturing and applications of advanced materials such as metal alloys, engineering polymers, superconductor, eco-materials, and composites; fundamental science related to the synthesis and property controls of advanced materials; relationship between structure and properties of advanced materials.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH