เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1108761Research Methodology and Ethics
ระเบียบวิธีและจริยธรรมการวิจัย
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การกำหนดปัญหาวิจัย การตั้งสมมติฐานงานวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัยเชิงสำรวจและเชิงทดลอง การทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวมถึงการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในงานวิจัย การรายงานผลและการอ้างอิงตามหลักการทางวิชาการ การเขียนบทความวิชาการ จริยธรรมในการทำวิจัย กรณีศึกษาการทำวิจัยและการเขียนบทความที่ผิดจริยธรรม


Research problem setting; Research hypothesis and hypothesis test; Design of experimental and survey research; Data verification; Selection of a proper statistical method in research; Academic data reporting and referencing; Academic article writing; Research ethics; Case studies on research misconduct and plagiarism.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH