เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102701Ethics and Research Methodology
จรรยาบรรณและระเบียบวิธีการวิจัย
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต0 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
คุณธรรมและจริยธรรมของการวิจัย การโจรกรรมทางวรรณกรรม หลักการและวิธีการวิจัย การสืบค้นข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย การเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อการตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานวิจัย การคัดเลือกวารสารสำหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ


Morality and ethics of research; plagiarism; principles of research methodology; literature survey; writing of research proposal; manuscript preparation; presentation; journal selection for academic publication
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH