เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006791Seminar in English for Professional Development 1
สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สัมมนาประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ โดยยึดหลัก แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และนำเสนอ แนวทางการดำเนินการวิจัย


Seminar on an individualized study of English for Professional Development based on related concepts and theoretical framework under a supervision of an adviser; and presentation of a detailed project proposal
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH