เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006790Research Design and Methodology
การออกแบบและระเบียบวิธีวิจัย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายและประเภทของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย


Definition and types of research; methods of how to conduct a research project: topic selection, literature review, data collection and analysis, conclusion, and discussion
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH