เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006713Second Language Acquisition
การรับภาษาที่สอง
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและกระบวนการในการรับภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ประเด็น งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สอง


Theories and processes of acquiring a second language or additional languages; issues and research in the field of second language acquisition
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH