เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006712Advanced Academic English Literacy
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการขั้นสูง
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การใช้กลวิธีการอ่านระดับสูงเพื่ออ่านงานเชิงวิชาการ ได้แก่ ตำรา บทความ รายงานการวิจัยและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่ออภิปราย ประเมินและวิพากษ์งานเขียนเชิงวิชาการ ประเมิน จัดกระทำข้อมูล สรุปความและเขียนงานเชิงวิชาการ


Use of advanced reading strategies to comprehend academic written materials, namely textbooks, research journals and online resources to promote critical and analytical skills; effective academic and research writing, including evaluating, manipulating, summarizing skills to write academic assignment
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH