เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006711English for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 20 ชั่วโมงสำหรับปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งต้องการความรู้ด้านไวยากรณ์แบบ เข้ม การพัฒนาทักษะการอ่านเขียนเชิงวิชาการ การอภิปรายและการนำเสนอทาง วิชาการที่มีประสิทธิภาพ


An intensive 20-hour English course for the graduates in English for Professional Development Program who do not meet the requirements of the program, with emphasis on academic grammar, advanced academic reading and writing skills, together with academic discussion and effective academic presentation skills.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH