เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006892Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต36 (0-108-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ค้นคว้าและวิจัยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาหรือที่สนใจ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา


Research in the topic related to the body of knowledge studied or interested; the study of related research; research methodology under the supervision of the thesis advisor
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH