เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
2002723Life Style Medicine
เวชศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การดำเนินชีวิตแบบแผนของการปฏิบัติตนในแต่ละบุคคลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี รวมทั้งการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นภยันตรายต่อทั้งร่างกายและจิตใจและการทำสมาธิ


Lifestyle management and adaptation for both physical and mental in Anti-Aging and Regenerative Medicine; meditation, sport and exercise. Attending the OPD for history taking and physical examination in Anti-Aging and Regenerative Medicine’s OPD; laboratory investigation and analysis for improving the healthy life style.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH