เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003720Integration in Anti-Aging and Regenerative Science
บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับปัญหาผู้ป่วยในรายที่น่าสนใจ กรณีศึกษาตามพื้นฐานรายวิชา อภิปรายกลุ่ม ศึกษาถึงการตรวจร่างกาย วิธีการวินิจฉัยโรค วิธีการส่งตรวจและการแปลผลและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การให้การรักษา คำแนะนำและติดตามผล


Group discussion and problem solving for the interesting patients (Topic discussion); General physical examination; specimen preparation for investigation and analysis which lead to definite diagnosis, treatment, prevention and follow up.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH