เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003724Basic Knowledge of Medicine for health Practitioner
ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์และการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ปฏิบัติการด้านสุขภาพ
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน สรีระวิทยาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบต่างๆของร่างกาย เภสัชวิทยาพื้นฐานเกี่ยวกับ เภสัชจลศาสตร์ หลักการใช้ยาพื้นฐาน ข้อควรระวัง และอาการข้างเคียงที่เกิดจากยา


Basic gross anatomy; basic physiology; basic pharmacology concerning pharmacokinetic; principle of medication; indication; contraindication and side effect.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH