เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1202701Economic Analysis for Global Business Management
การวิเคราะห์เศรษฐกิจเพื่อการจัดการธุรกิจโลกาภิวัตน์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ บทบาทของเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทางการจัดการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์และการประมาณอุปสงค์ การวิเคราะห์และการประมาณการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด การกำหนดราคาทางทฤษฎีและปฏิบัติ ข้อตกลงทางการค้า และความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาค การคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก


Concept of economics and its application and tools, role of economics in managerial decision making, risk analysis, demand analysis and estimation, production analysis and estimation, cost analysis, market structure analysis, pricing theory and practices, trade agreement and corporation in region, business trend forecasting and its effect on country, regional, and global level.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH