เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1203920Special Topics in Logistics and Supply Chain Management
หัวข้อพิเศษการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อและปัญหาที่น่าสนใจและหรือใหม่ๆ ทางด้านทฤษฎี แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา ทางด้านการบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและที่เกี่ยวข้องกับระบบโซ่อุปทาน ตั้งแต่จุดรับเข้าของปัจจัยนำเข้า การวางแผนการผลิตและการปฏิบัติการ การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการบริหารลูกค้า การใช้เทคโนโลยีในการบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เช่นการติดตามตำแหน่งของสินค้า


Selected current issues in theory, practices, and case studies in logistic and supply chain management, input delivery production planning inventory management, warehouse management, distribution, customer services and the application of technology in logistics management i.e. trace and track.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH