เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1203904Seminar Dissertation 3
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต0 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การนำเสนอความก้าวหน้า หรือบทความที่ใกล้เคียงกับวิทยานิพนธ์ของตน มานำเสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตร โดยมีอาจารย์มาให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด


Present the progress of dissertation or article related to the dissertation topic into the professional, committees and dissertation advisor(s).

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH