เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1203902Seminar Dissertation 1
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต0 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การนำเสนอความก้าวหน้า หรือบทความที่ใกล้เคียงกับวิทยานิพนธ์ของตน มานำเสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตร โดยมีอาจารย์มาให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด


Present the progress of dissertation or article related to the dissertation topic into the professional, committees and dissertation advisor(s)
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH