เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209741Technology and Information System for Logistics and Supply Chain Management
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ข้อจำกัดของการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอนาคต รวมถึงตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจากองค์กรต่างๆ


Technology, information, and application management for managing logistics and supply chain systems; limitations of technology and information management; future trends of technology and information management in logistics and supply chain systems; real world examples and cases in managing technology and information for logistics and supply chain systems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH