เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1209741Technology and Information System for Logistics and Supply Chain Management
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ข้อจำกัดของการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอนาคต รวมถึงตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจากองค์กรต่างๆ


Technology, information, and application management for managing logistics and supply chain systems; limitations of technology and information management; future trends of technology and information management in logistics and supply chain systems; real world examples and cases in managing technology and information for logistics and supply chain systems.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH